presto komin bez troski

Raporty bieżące

2018-05-16

Raport okresowy za I kwartał 2018 r. Presto S.A.

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku. ...
2018-04-24

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem – Teresa Wylegała

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „„Emitent”) informuje, iż w dniu 06.04.2018 zawarł umowę z Panią Teresą Wylegałą (nr ewidencyjny 4489),  ...
2018-04-18

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Presto S.A.       ("Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę ...
2018-04-18

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Zarząd Presto S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki w dniu ...
2018-04-05

Otrzymanie żądania akcjonariuszy

Zarząd Presto S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 marca 2018 roku otrzymał żądanie akcjonariuszy działających w porozumieniu, reprezentujących łącznie co najmniej 5 proc. ...
2018-03-22

Rejestracja zmian statutu Spółki

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż powziął informacje o rejestracji zmian statutu Emitenta przez Sąd Rejonowy dla m. st. ...
2018-03-19

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 kwietnia 2018 roku

Zarząd Presto S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 16 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w ...
2018-02-14

Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. Presto S.A.

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2017 r.               Podstawa prawna: § 5 ...
2018-01-08

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.               Raporty ...
2017-12-21

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent") informuje, iż w dniu 21 grudnia 2017 roku otrzymał oświadczenie z dnia 12 grudnia 2017 roku o rezygnacji z funkcji ...
2017-12-21

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2017 roku

    Zarząd Presto S.A. (dalej jako: „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ...
2017-11-23

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 grudnia 2017 roku

<div style="display:inline"><a href="http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/23933/2/5/7/"><img alt="" src="http://go.pl.bbelements ...
2017-11-14

Raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 roku

Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 roku.        ...
2017-09-01

Korekta raportu bieżącego ESPI 6/2016 z dnia 24 marca 2016 roku dotyczącego zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% głosów na WZA (zmiana stanu posiadania)

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Presto S.A. ("Emitent"), w związku z opublikowanym raportem bieżącym ESPI 6/2016  ...
2017-08-28

Korekta Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Presto S.A. (?Emitent?) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku. Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn powstania błędów,  ...
2017-08-23

Korekta Raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku

Zarząd Presto S.A. (?Emitent?) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn powstania błędów,  ...
2017-08-11

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku PRESTO

Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu ...
2017-07-25

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie postanowień §15 ust. 7 Statutu Emitenta, w ...
2017-07-03

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Presto S.A.("Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w ...
2017-07-03

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku

Zarząd Presto S.A. (dalej: Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ...
2017-06-02

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Zarząd Presto S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w lokalu ...
2017-05-30

Raport roczny za 2016 rok.

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ...
2017-05-18

Korekta Raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

Zarząd Presto S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku. Emitent wskazuje, że raport kwartalny za I kwartał 2017 roku, przekazany  ...
2017-05-15

Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 roku

Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za pierwszy kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 5.2. Załącznika Nr 3 ...
2017-05-15

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej. Powodem opóźnienia w ...
2017-05-15

Rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Presto S.A. informuje, że w dniu 31 października 2016 roku pani Iwona Rogowska złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki dziękuje pani Iwonie ...
2017-04-24

Wykup obligacji serii B

Zarząd Presto S.A. informuje, iż 24 kwietnia 2017 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami wszystkich obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości 3.043.148.60 zł, ...
2017-03-20

Korekta Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2016 r.

Zarząd Presto S.A., w załączeniu przekazuje skorygowany raport kwartalny za czwarty kwartał 2016 r. Korekta polega na podaniu prawidłowego akcjonariatu w pkt. 1.4 raportu. Podstawa prawna§ 5 ...
2017-02-14

Raport kwartalny za czwarty kwartał 2016 roku

Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za czwarty kwartał 2016 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 5.2. Załącznika Nr 3 do ...
2017-01-18

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Presto S.A. („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - ...
2016-12-08

Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitent

Zarząd Presto S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2016 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego ...
2016-11-14

Raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 roku

Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za trzeci kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 5.2. Załącznika Nr 3 do ...
2016-10-03

Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Presto S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii D. 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 25 lipca 2016 roku, data zakończenia subskrypcji: 9 września 2016 roku; 2) Data ...
2016-09-16

Sprostowanie informacji w raporcie kwartalnym za drugi kwartał 2016 roku

Zarząd Presto S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w ogłoszonym raporcie kwartalnym nr 46/2016, z przyczyn niezależnych od Spółki, nastąpiła oczywista omyłka pisarska ...
2016-08-12

Raport kwartalny za drugi kwartał 2016 roku

Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za drugi kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 5.2. Załącznika Nr 3 do ...
2016-07-08

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Presto S.A. informuje, że w dniu 8 lipca 2016 r. Pan Jarosław Olszewski złożył rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. ...
2016-07-04

Złożenie wniosku o dofinansowanie przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Presto S.A informuje, iż spółka zależna od Emitenta Presto Technologie sp. z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: „Przeprowadzenie prac B+R celem opracowania bloczków ...
2016-06-15

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu związanego z rurami kominowymi z bazaltu

Zarząd Presto S.A., („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu EBI nr: 40/2016, informuje, iż złożył protest od decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie ...
2016-06-06

Życiorysy członków Rady Nadzorczej

Zarząd Presto S.A. w nawiązaniu do raportu EBI z dnia 26 maja 2016 roku przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, w formie określonej w § 10 pkt. 20) ...
2016-06-03

Złożenie wniosku o rejestrację jednostkowych praw poboru

Zarząd Presto S.A. informuje, iż w dniu 3 czerwca 2016 roku złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zarejestrowanie w depozycie jednostkowych praw poboru akcji ...
2016-06-02

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu związanego z rurami kominowymi z bazaltu

Zarząd Presto S.A., („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu EBI nr: 26/2016, informuje, iż otrzymał pisemne uzasadnienie decyzji w sprawie negatywnej oceny projektu ...
2016-05-31

Powołanie Prezesa Zarządu

Presto S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2016 r., Rada Nadzorcza powołała pana Adam Dziedzica na funkcję Prezesa Zarządu Presto S.A. Życiorys zawodowy imię i nazwisko: Adam Szczepan ...
2016-05-31

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Presto S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2016 r., Rada Nadzorcza otrzymała informację o rezygnacji pana Krzysztofa Sowińskiego z funkcji Prezesa Zarządu Presto S.A. Rada Nadzorcza Spółki ...
2016-05-26

Uchwały podjęte na ZWZ

UCHWAŁA NR 1Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie ...
2016-05-26

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Presto S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała nr 16 dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, które to zmiany wejdą w życie z dniem ...
2016-05-23

Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Presto S.A. („Spółka”) informuje, iż zawarł umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach przedmiotowej umowy ...
2016-05-13

Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 roku

Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 5.2. Załącznika Nr 3 ...
2016-05-09

Korekta raportu 6/2016 - Raport kwartalny za czwarty kwartał 2015 roku

Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej korektę raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 roku. Korekta jest spowodowana dwoma czynnikami: (1) poprzedni raport EBI ...
2016-05-05

Pozytywna ocena formalna wniosku o dofinasowanie innowacyjnej mieszanki betonowej

Zarząd Presto S.A informuje, iż Narodowa Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę formalną wniosku o dofinasowanie projektu: „Opracowanie innowacyjnej mieszanki betonowej na bazie ...
2016-05-04

Korekta raportu EBI nr 30 z 2016 - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2016 roku

W związku z faktem, iż raport EBI 30/2016 nie zawierał załączników, Zarząd Presto S.A. („Spółka”) publikuje korektę wskazanego powyżej raportu oraz brakujące załączniki. ...
2016-05-02

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2016 roku

Zarząd Presto S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza – Alicji Maliszewskiej, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego ...
2016-04-28

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h

W dniu 28 kwietnia 2016 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. na dzień 25 maja 2016 roku:  1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi ...
2016-04-28

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2016 roku.

Zarząd Presto S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu ...
2016-04-25

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu związanego z rurami kominowymi z bazaltu

Zarząd Presto S.A., („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów EBI nr: 4/2016, 9/2016, 10/2016 informuje, iż projekt Emitenta dotyczący wdrożenia wyników badań przemysłowych ...
2016-04-22

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportu rocznego za rok 2015

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie terminowego przekazania raportu dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu rocznego ...
2016-04-22

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok

Zarząd Presto S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2015 rok. Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości w ...
2016-04-19

Sprostowanie raportu EBI nr 10/2016 dotyczącego wniosku o dofinansowanie projektu związanego z rurami kominowymi z bazaltu

Zarząd Emitenta wskazuje, iż w raporcie EBI 10/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku („Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu związanego z rurami kominowymi z bazaltu - korekta”) ...
2016-04-14

Rezygnacja z publikacji raportów miesięcznych

Zarząd Spółki informuje, iż odstępuje od praktyki publikowania raportów miesięcznych tj. od stosowania zasady nr 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, począwszy od ...
2016-04-04

Wyjaśnienia Zarządu w związku z brakiem zwołania walnego zgromadzenia na żądanie akcjonariusza.

W nawiązaniu do raportu EBI nr 15/2016 Zarząd Presto S.A („Emitent”) informuje, iż żądanie akcjonariusza o zwołanie walnego zgromadzenia oraz umieszczenie w porządku obrad spraw o ...
2016-03-24

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 / 2016  ...
2016-03-17

Korekta raportu EBI nr 17/2016 – Zamówienie handlowe z Grupy PSB

Zarząd Presto S.A. niniejszym publikuje korektę raportu nr 17/2016 w celu wskazania, iż zamówienia na systemy kominowe dokonał jeden ze składów budowlanych Mrówka, działający w ramach ...
2016-03-16

Zamówienie handlowe z Grupy PSB.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2016, w którym Presto S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informowała o podpisaniu umowy ramowej z Grupą Polskie Składy Budowlane S.A. z siedzibą w ...
2016-03-14

Raport miesięczny luty 2016 r.

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2016 roku. Podstawa prawna:pkt. 16 Załącznik Nr 1 do Uchwały ...
2016-03-11

Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Zarząd Presto S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał żądanie akcjonariusza działającego na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co ...
2016-03-08

Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy PRESTO S.A. a Grupą PSB.

Zarząd Presto S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2016 roku podpisał umowę ramową o współpracy handlowej (dalej: Umowa) z Grupą Polskie Składy Budowlane S.A. z siedzibą w Wełeczu ...
2016-03-07

Stanowisko Zarządu w sprawie spadku kursu akcji Spółki

W związku z pytaniami kierowanymi w ostatnich dniach do Zarządu Presto S.A. (dalej „Spółka”) odnoszącymi się zarówno do kursu akcji jak i bieżącej sytuacji Spółki, Zarząd ...
2016-03-04

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 / 2016  ...
2016-03-01

Złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu związanego z opracowaniem nowej mieszanki betonowej opartej na kruszywie bazaltowym.

Zarząd Presto S.A., (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż złożył wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej do działania 1.2 POIR INNOCHEM.Celem projektu jest opracowanie ...
2016-02-26

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2016  ...
2016-02-26

Zmiany w Radzie Nadzorczej Presto SA.

Zarząd Presto S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z rezygnacją w dniu 25 lutego 2016r. z funkcji w Radzie Nadzorczej pana Roberta Wijatkowskiego Rada Nadzorcza Presto S.A. zgodnie z par.16 ...
2016-02-24

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2016  ...
2016-02-23

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu związanego z rurami kominowymi z bazaltu - korekta

Zarząd Presto S.A., (dalej: „Emitent”, „Spółka”) uzupełniając raport 9/2016 informuje, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oceniła pozytywnie wniosek Emitenta o ...
2016-02-23

Informacja dotycząca wniosku o dofinansowanie projektu związanego z rurami kominowymi z bazaltu.

Zarząd Presto S.A., (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 4/2016 informuje, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oceniła pozytywnie wniosek Emitenta ...
2016-02-22

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  ...
2016-02-20

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2016  ...
2016-02-17

Informacje dotyczące spółek zależnych.

Zarząd Presto S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż podjęta została decyzja o złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przez spółki zależne Emitenta.Presto Lab sp ...
2016-02-15

Informacja ws. polityki dywidendowej Spółki

Zarząd Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016r. wyników Spółki (rap. EBI nr 6/2016), pragnie poinformować, że ...
2016-02-15

Raport miesięczny styczeń 2016 r.

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2016 roku. Podstawa prawna:pkt. 16 Załącznik Nr 1 do ...
2016-02-12

Złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu związanego z badaniami nad sposobem wytwarzania przewodów (rur) kominowych z bazaltu

Zarząd Presto S.A., (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż złożył wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu, który polega na wdrożeniu wyników badań ...
2016-02-05

Opracowanie innowacyjnej metody wytwarzania przewodów (rur) kominowych z bazaltu.

Zarząd Presto S.A., (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż podczas prowadzonych prac badawczych został opracowany sposób wytwarzania przewodów kominowych z bazaltu.Opracowany w ...
2016-01-14

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - raport okresowy ...
2016-01-14

Raport miesięczny grudzień 2015r

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2015 roku. Podstawa prawna:pkt. 16 Załącznik Nr 1 do ...
2015-12-14

Raport miesięczny listopad 2015r

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2015 roku. Podstawa prawna:pkt. 16 Załącznik Nr 1 do ...
2015-11-12

Raport miesięczny październik 2015r

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2015 roku. Podstawa prawna:pkt. 16 Załącznik Nr 1 do ...
2015-10-26

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.10.2015 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2015  ...
2015-10-26

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.10.2015 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %   Treść raportu: Zarząd Presto S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących ...
2015-10-19

Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki PRESTO S.A. w dniu 19 października 2015 r.

Zarząd PRESTO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PRESTO S.A. w dniu 19 października 2015r.Treść ...
2015-10-14

Raport miesięczny wrzesień 2015r

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2015 roku. Podstawa prawna:pkt. 16 Załącznik Nr 1 do ...
2015-10-14

Opcja wcześniejszego wykupu obligacji w związku z wypłatą dywidendy przez Presto S.A.

Zarząd Presto S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż podjął decyzję o wypłacie dywidendy i w dniu 17 września 2015r. dokonał wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. ...
2015-09-24

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 23 września 2015 r. została podpisana umowa ze spółką IPO Doradztwo Kapitałowe SA o ...
2015-09-22

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRESTO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  ...
2015-09-22

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A.

Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19.10.2015 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii ...
2015-09-15

Incydentalne naruszenie zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Zarząd Presto S.A. (Emitent) informuje, że w związku z publikacją raportu miesięcznego Emitenta za sierpień 2015 roku (Raport miesięczny) w dniu 15 września 2015 roku, doszło do ...
2015-08-14

Raport miesięczny lipiec 2015r

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2015 roku. Podstawa prawna:pkt. 16 Załącznik Nr 1 do Uchwały ...
2015-07-21

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13.07.2015 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2015  ...
2015-07-21

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13.07.2015 r.

Zarząd Presto S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13.07.2015 r., posiadających co najmniej 5% ...
2015-07-16

korekta raportu 32/2015

Zarząd PRESTO S.A. przekazuje korektę raportu 32/2015.Korekta dotyczy wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, która wynosi 0,01 zł a nie jak podano w komunikacie 0,1 zł. Poprawna ...
2015-07-14

Raport miesięczny czerwiec 2015r

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2015 roku. Podstawa prawna:pkt. 16 Załącznik Nr 1 do ...
2015-07-14

Wypłata dywidendy - zmiana kwoty.

Zarząd PRESTO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację iż w dniu 13 lipca 2015 roku NWZA Spółki Presto zmieniło decyzję WZA z dnia 19 maja 2015 r. o wypłacie dywidendy dla ...
2015-07-14

Treść uchwał podjętych przez WZA Spółki PRESTO S.A. w dniu 13 lipca 2015 r. - korekta

Zarząd PRESTO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PRESTO S.A. w dniu 13 lipca 2015 r.Treść uchwał ...
2015-07-13

Treść uchwał podjętych przez WZA Spółki PRESTO S.A. w dniu 13 lipca 2015 r.

Zarząd PRESTO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PRESTO S.A. w dniu 13 lipca 2015 r.Treść uchwał ...
2015-06-22

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% liczby głosów na WZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 / 2015  ...
2015-06-16

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIAAKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRESTO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 / 2015  ...
2015-06-16

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A.

Raport bieżący nr 29/2015 Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.07.2015 roku ...
2015-06-15

Raport miesięczny maj 2015 r.

Raport bieżący nr 28/2015  Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2015 roku.   ...
2015-05-27

Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.05.2016 r.

Raport bieżący nr 27/2015  Zarząd Presto S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16.06 ...
2015-05-20

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący nr 26/2015 Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat publikacji informacji o ...
2015-05-20

Zakończeniu emisji obligacji imiennych serii B i dokonaniu przydziału obligacji serii B

Raport bieżący nr 25/2015 Zarząd Presto S.A. (zwanej dalej również „Spółką” „Emitent”) informuje o zakończeniu emisji obligacji na okaziciela serii B, o której Emitent ...
2015-05-20

Rozpoczęcie emisji obligacji serii B

Raport bieżący nr 24/2015 Zarząd Presto S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2015 roku ...
2015-05-20

Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 23/2015 Zarząd Presto S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PRESTO S.A. podjęło decyzję o odwołaniu z funkcji w ...
2015-05-20

Wypłata dywidendy

Raport bieżący nr 22/2015 Zarząd PRESTO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację iż w dniu 19 maja 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PRESTO S.A. podjęło ...
2015-05-20

Treść uchwał podjętych przez WZA Spółki PRESTO S.A. w dniu 19 maja 2015 r.

Raport bieżący nr 21/2015 Zarząd PRESTO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PRESTO S.A. w dniu ...
2015-05-14

Raport miesięczny kwiecień 2015 r.

Raport bieżący nr 19/2015 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2015 roku.   ...
2015-05-05

Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2014

Raport bieżący nr 18/2015 Niniejszym Zarząd Presto S.A. informuje, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 1.512.000,00 złotych, co ...
2015-05-05

Rejestracja spółki zależnej

Raport bieżący nr 17/2015 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację z KRS, iż w dniu 3 lutego 2015 roku Sąd dokonał wpisu ...
2015-04-23

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A.

Raport bieżący nr 16/2015 Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19.05.2015 roku ...
2015-04-14

Raport miesięczny marzec 2015 r.

Raport bieżący nr 15/2015 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2015 roku.   ...
2015-03-31

Prognoza wyniku finansowego na lata 2016-19

Raport bieżący nr 13/2015 Zarząd spółki Presto S.A. informuje, że została przygotowana i przyjęta prognoza wyniku finansowego na lata 2016-19, którą niniejszym podaje do publicznej ...
2015-03-30

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.03.2015 r.

Raport bieżący nr 12/2015 Zarząd Presto S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.03.2015 r ...
2015-03-30

Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki PRESTO S.A. w dniu 30 marca 2015 r.

Raport bieżący nr 11/2015 Zarząd PRESTO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PRESTO S ...
2015-03-30

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2014 rok

Raport bieżący nr 10/2015 Zarząd Presto S.A informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 4/2015 z dnia 31.01.2015 ...
2015-03-16

Raport miesięczny luty 2015 r.

Raport bieżący nr 9/2015 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2015 roku.   Podstawa ...
2015-03-06

Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą

Raport bieżący nr 8/2015  Zarząd Presto S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje o zakończeniu współpracy ze spółką Łuczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa z ...
2015-03-02

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2015 roku

Raport bieżący nr 7/2015 Zarząd Presto S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się ...
2015-02-20

Raport miesięczny styczeń 2015

Raport bieżący nr 6/2015 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2015 roku. ...
2015-01-31

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Raport bieżący nr 4/2015 Zarząd Presto S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w 2015 roku będą przekazywane w następujących terminach: - Jednostkowy ...
2015-01-15

Rejestracja spółki zależnej

Raport bieżący nr 3/2015 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w ...
2015-01-14

Raport miesięczny grudzień 2014

Raport bieżący nr 2/2015 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2014 roku. ...
2015-01-13

Korekta prognozy za rok 2014 r.

Raport bieżący nr 1/2015 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") dokonał weryfikacji prognozowanego wyniku finansowego Spółki za rok kalendarzowy 2014 przedstawionego w ...
2014-12-15

Raport miesięczny listopad 2014

Raport bieżący nr 31/2014 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2014 roku.  ...
2014-11-14

Raport miesięczny październik 2014

Raport bieżący nr 30/2014 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2014 roku.  ...
2014-10-30

Rejestracja zmiany statutu Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 28/2014 Rejestracja zmiany statutu Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego Zarząd Presto S.A. informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 24 ...
2014-10-27

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący nr 27/2014 Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji informacji na temat Zakończenie subskrypcji ...
2014-10-21

Zakończenie subskrypcji akcji serii C i dokonanie przydziału akcji

Raport bieżący nr 26/2014 Zarząd Presto S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii C, ...
2014-10-14

Raport miesięczny wrzesień 2014

Raport bieżący nr 25/2014 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2014 roku.    ...
2014-09-15

Raport miesięczny sierpień 2014

Raport bieżący nr 24/2014 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2014 roku.   ...
2014-09-03

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący nr 23/2014 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie ...
2014-09-02

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 22/2014 Zarząd MINOX S.A. informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2014 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Marcin Wojcieszuk. W dniu 27 sierpnia 2014 ...
2014-09-02

Treść uchwał podjętych przez WZA Spółki PRESTO S.A. w dniu 27 sierpnia 2014 r.

Raport bieżący nr 21/2014 Zarząd PRESTO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PRESTO S.A. ...
2014-08-14

Raport miesięczny lipiec 2014

Raport bieżący nr 19/2014 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2014 roku.  ...
2014-07-31

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 sierpnia 2014 roku

Raport bieżący nr 18/2014 Zarząd Presto S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się ...
2014-07-14

Raport miesięczny za czerwiec 2014 roku

Raport bieżący nr 17/2014 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2014 roku. ...
2014-06-17

Treść uchwał podjętych przez WZA Spółki PRESTO S.A. w dniu 16 czerwca 2014 r.

Raport bieżący nr 16/2014 Zarząd PRESTO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PRESTO S.A. ...
2014-06-14

Raport miesięczny za maj 2014 roku

Raport bieżący nr 15/2014 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2014 roku.   ...
2014-05-28

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013

Raport bieżący nr 13/2014 Zarząd Spółki Presto S.A. informuje, iż uległ zmianie termin przekazania raportu rocznego za 2013 rok. Planowany termin publikacji raportu przypadał na ...
2014-05-21

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A.

Raport bieżący nr 12/2014 Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16.06.2014 roku ...
2014-05-14

Raport miesięczny za kwiecień 2014 roku

Raport bieżący nr 10/2014 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2014 roku.  ...
2014-04-14

Raport miesięczny za marzec 2014 roku

Raport bieżący nr 9/2014Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2014 roku. Podstawa prawna:pkt. 16 ...
2014-04-11

Umowa licencyjna wyłączności na znak towarowy Minox

Raport bieżący nr 8/2014 Zarząd Presto S.A (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 roku zakończyły się negocjacje ze spółką Minox S.A. dotyczące sprzedaży znaku ...
2014-04-09

Negocjacje dotyczące sprzedaży znaku towarowego Minox

Raport bieżący nr 7/2014Zarząd Presto S.A. informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2014 roku Emitent rozpoczął negocjacje dotyczące sprzedaży znaku towarowego "Minox" zarejestrowanego przez ...
2014-03-14

Raport miesięczny za luty 2014 roku

Raport bieżący nr  6/2014Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2014 roku. Podstawa prawna:pkt. ...
2014-02-14

Raport miesięczny za styczeń 2014 roku

Raport bieżący nr 4/2014Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2014 roku. Podstawa prawna:pkt. 16 ...
2014-02-13

Korekta prognozy zysku netto za rok 2013 r.

Raport bieżący nr 3/2014Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") dokonał weryfikacji prognozowanego wyniku finansowego Spółki za rok kalendarzowy 2013 przedstawionego w ...
2014-01-17

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący nr 2/2014Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że raporty okresowe w 2014 roku będą przekazywane w następujących terminach:• Raport kwartalny ...
2014-01-15

Raport miesięczny za grudzień 2013 roku

Raport bieżący nr 1/2014 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2013 roku.   ...
2013-12-14

Raport miesięczny za listopad 2013 roku

Raport bieżący nr 47/2013Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2013 roku.   ...
2013-12-04

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.11.2013 r.

Raport bieżący nr 46/2013 Zarząd Presto S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.11.2013 r., ...
2013-11-28

Informacja o złożeniu wniosku o wprowadzenie obligacji Presto na rynek Catalyst

Raport bieżący nr 45/2013Zarząd Presto informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż pełnomocnik Emitenta w dniu 27 września 2013 roku złożył wniosek o wprowadzenie ...
2013-11-28

Kupno znaku towarowego

Raport bieżący nr 44/2013 Zarząd Presto S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada 2013 roku, na podstawie aktu notarialnego, nabył od spółki 4EVERGREEN Sp. z o.o. znak towarowy firmy Minox S ...
2013-11-26

Negocjacje dotyczące zakupu znaku towarowego

Raport bieżący nr 43/2013 Zarząd Presto informuje, iż w dniu 25 listopada doszło do ustnego porozumienia pomiędzy spółką 4EVERGREEN Sp. z o.o. a Zarządem Presto S.A.  ...
2013-11-19

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 42/2013 Zarząd Presto S.A. informuje, iż w dniu 18 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu Pana Roberta ...
2013-11-18

Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki PRESTO S.A. w dniu 18 listopada 2013 r.

Raport bieżący nr 41/2013 Zarząd PRESTO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ...
2013-11-14

Raport miesięczny za październik 2013 roku

Raport bieżący nr 39/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2013 roku.  ...
2013-10-24

Ustalenia w sprawie wniesienia aportu

Raport bieżący nr 38/2013 Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje, iż pomiędzy spółkami GREEN POINT TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ...
2013-10-24

Korekta Raportu 36/2013

Raport bieżący nr 37/2013 Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje, iż w opublikowanym w dniu 23 października 2013 roku dotyczącym zwołania Walnego ...
2013-10-23

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A.

Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 7/2013 Data sporządzenia: 23-10-2013   Spółka: PRESTO S.A.   Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A. ...
2013-10-23

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A.

Raport bieżący nr 36/2013 Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.11.2013 roku na ...
2013-10-14

Raport miesięczny za wrzesień 2013

Raport bieżący nr 35/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2013 roku.   ...
2013-10-04

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 34/2013  Zarząd Spółki Presto S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 03 października 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o ...
2013-09-14

Raport miesięczny za sierpień 2013

Raport bieżący nr 33/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2013 roku.   ...
2013-08-14

Raport miesięczny za lipiec 2013

Raport bieżący nr 32/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2013 roku. Podstawa ...
2013-08-06

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05.08.2013 r.

Raport bieżący nr 30/2013 Zarząd Presto S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05.08.2013 r ...
2013-08-06

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki PRESTO S.A. w dniu 05 sierpnia 2013 r.

Raport bieżący nr 29/2013 Zarząd PRESTO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PRESTO S.A. ...
2013-07-15

Raport miesięczny za czerwiec 2013

Raport bieżący nr 28/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2013 roku.  ...
2013-07-10

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A.

Raport bieżący nr 27/2013 Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 05.08.2013 roku na ...
2013-06-14

Raport miesięczny za maj 2013

Raport bieżący nr 26/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2013 roku.  ...
2013-05-14

Raport miesięczny za kwiecień 2013

Raport bieżący nr 24/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2013 roku.   ...
2013-05-09

Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii A

Raport bieżący nr 23/2013 Zarząd spółki Presto S.A. informuje, że spółka przeprowadziła i zakończyła prywatną subskrypcję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, nie ...
2013-04-16

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.04.2013 r.

Raport bieżący nr 22/2013 Zarząd Presto S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.04.2013 r ...
2013-04-15

Raport miesięczny za marzec 2013

Raport bieżący nr 21/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2013 roku.  ...
2013-04-11

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A

Raport bieżący nr 20/2013 Zarząd spółki Presto S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2013 roku podjął uchwałę nr 1/2013 w sprawie emisji obligacji serii A. Przedmiotem ...
2013-03-25

Prognoza wyniku finansowego na lata 2013-15

Raport bieżący nr 18/2013 Zarząd spółki Presto S.A. informuje, że została przygotowana i przyjęta prognoza wyniku finansowego na lata 2013-15, którą niniejszym podaje do ...
2013-03-18

Istotna umowa z Niemieckim dostawcą

Raport bieżący nr 16/2013 Zarząd Presto S.A. ("Emitent") informuje o wpłynięciu w dniu 18.03.2013 r. do spółki obustronnie podpisanej umowy z niemiecką firmą zajmującą się ...
2013-03-14

Raport miesięczny za luty 2013

Raport bieżący nr 14/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2013 roku.   ...
2013-03-14

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012

Raport bieżący nr 13/2013 Zarząd Spółki Presto S.A. informuje, iż uległ zmianie termin przekazania raportu rocznego za 2012 rok. Planowany termin publikacji raportu przypadał na ...
2013-02-14

Raport miesięczny za styczeń 2013

Raport Bieżący nr 11/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2013 roku.  ...
2013-02-13

Korekta prognozy zysku netto za rok 2012 r.

Raport Bieżący nr 10/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") dokonał weryfikacji prognozowanego wyniku finansowego Spółki za rok kalendarzowy 2012 ...
2013-02-07

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A oraz B na dzień 08 lutego 2013 r.

Raport bieżący nr 9/2013 Zarząd Spółki Presto S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 144/2013 z dnia 05 lutego 2013 r. w ...
2013-02-04

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A i B

Raport Bieżący nr 8/2013 Zarząd Presto S.A. informuje, że w dniu 01 lutego 2013 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek ...
2013-02-04

Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B

Raport Bieżący nr 7/2013 Zarząd Presto S.A. informuje, że w dniu 01 lutego 2013 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek ...
2013-01-30

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raport Bieżący nr 6/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, (“Emitent", “Spółka") niniejszym podaje do wiadomości harmonogram prezentacji raportów ...
2013-01-15

Raport miesięczny za grudzień 2012

Raport Bieżący nr 5/2013 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2012 roku. ...
2013-01-14

Anulowanie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii B oraz anulowanie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B

Raport Bieżący nr 4/2013 W związku z brakiem dematerializacji akcji serii B Zarząd Presto S.A. wycofał wniosek złożony do Zarządu GPW o wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw ...
2013-01-10

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A i B

Raport Bieżący nr 3/2013 Zarząd Presto S.A. informuje, że w dniu 09 stycznia 2013 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ...
2013-01-10

Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B

Raport Bieżący nr 2/2013 Zarząd Presto S.A. informuje, że w dniu 09 stycznia 2013 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o ...
2013-01-07

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Raport Bieżący nr 1/2013 Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu 4 stycznia 2013r postanowienia z KRS powziął ...
2012-12-14

Raport miesięczny za listopad 2012

Raport Bieżący nr 18/2012 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2012 roku. ...
2012-11-14

Raport miesięczny za październik 2012

Raport Bieżący nr 15/2012 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2012 ...
2012-10-16

Raport miesięczny za wrzesień 2012

Raport Bieżący nr 14/2012 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2012 roku.  ...
2012-10-15

Uchwała zarządu w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Raport Bieżący nr 13/2012 Zarząd Spółki Presto S.A. (Spółka) informuje, że podjął uchwałę o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które zostały określone w "Dobrych ...
2012-09-14

Raport miesięczny za sierpień 2012

Raport Bieżący nr 12/2012 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2012 roku.  ...
2012-09-14

Uzupełnienie raportu 10/2012 ws. umów typu lock-up

Raport Bieżący nr 11/2012 W zawiązku z licznymi zapytaniami od inwestorów dotyczącymi warunków umów typu lock-up, o których spółka informowała w raporcie nr 10/2012 z 11.09.2012 r. ...
2012-09-12

Zawarcie umów lock-up

Raport Bieżący nr 10/2012 Zarząd Presto S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 11.09.2012 r. akcjonariusze posiadający łącznie 30 000 000 (słownie: trzydzieści ...
2012-09-11

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na dzień 13 września 2012 r.

Raport Bieżący nr 9/2012 Zarząd Spółki Presto S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 891/2012 z dnia 10 września 2012 r. w ...
2012-09-07

Prognoza wyniku finansowego na rok 2012

 Raport Bieżący nr 8/2012 Zarząd spółki Presto S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że została przygotowana i przyjęta prognoza wyniku finansowego na rok 2012, którą ...
2012-08-14

Raport miesięczny za lipiec 2012

Raport Bieżący nr 7/2012 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2012 roku. Raport za ...
2012-08-03

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania PDA serii B na rynku NewConnect

Raport Bieżący nr 5/2012 Zarząd Spółki Presto S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 03 sierpnia 2012 roku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w ...
2012-08-03

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Raport Bieżący nr 4/2012 Zarząd Presto S.A. (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku.  ...
2012-07-26

Wprowadzenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

Raport Bieżący nr 3/2012 Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 25 lipca 2012 r. na podstawie uchwały nr 733/2012 Zarządu Giełdy ...
2012-07-16

PRESTO SA złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect

Raport Bieżący nr 2/2012 Zarząd Presto S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2012 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do ...
2012-07-04

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Raport Bieżący nr 1/2012 Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Spółka otrzymała dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i w związku z tym ...