presto komin bez troski

Aktualności

2013-04-22

Porozumienie w sprawie zmiany terminu spłaty zobowiązań

W dniu 18 kwietnia 2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy: Presto S.A., Minox S.A., Minox-Trans Sp. z o.o. i TP Holding Sp. z o.o. na mocy, którego zobowiązanie Presto z tytułu usług transportowych wynosi 210 533,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy zł 00/100 gr).

Strony postanowiły o przedłużeniu terminów spłaty zobowiązań, w następujący sposób:

147 373,10 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy zł 10/100 gr) zostanie zapłacone do 01.06.2015 roku.